ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิร่วมกับกรมปศุสัตว์ แก้ไขปัญหาสับปะรดล้นตลาด นำมาแปรรูปทำอาหารอาหารสัตว์คุณภาพสูง
              

         

                 วันที่ 29 มิถุนายน. 2561. นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร  กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์. และท่านได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ปี 61  (เหลือจ่าย) จำนวน  300,000 บาท  เพื่อจัดทำโครงการทำอาหารหยาบโคเนื้อ โคนม จากสับปะรด. โดยมีนางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี
                นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิกล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ราคาสับปะรดโรงงานขณะนี้มีราคาตกต่ำ เนื่องจากราคาสับปะรดในประเทศไทยช่วงปี 2558-2559 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดแรงจูงใจของเกษตรกรรายเก่าและรายใหม่ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งในปี 2561 พบว่ามีพื้นที่ปลูกสับปะรด จำนวน 8,042 ไร่ผลผลิตสับปะรดสด  40,886   ตัน ซึ่งปกติเกษตรกรจะเก็บผลผลิตส่งขายให้กับโรงงานในจังหวัดระยองปีที่ผ่านมาจะได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ 13 บาท แต่ปีนี้ราคาได้ตกต่ำลงมาเหลือกิโลกรัมละ 2 บาทเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาดและราคาตกต่ำ จึงต้องนำสับปะรดผลสดที่ไม่ได้มาตรฐานมาทำอาหารหมักเลี้ยงโคเนื้อ  โคนม เพื่อแก้ไขปัญหาสับปะรดล้นตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่สับปะรดออกสู่ตลาดมากที่สุด ผลสับปะรดสดสามารถนำมาใช้เลี้ยงโคเนื้อ โคนมได้เป็นอย่างดี โดยเก็บถนอมไว้ในรูปสับปะรดหมัก แต่ผลสับปะรดสดมีวัตถุแห้งต่ำมากประมาณ10-12เปอร์เซ็นต์ มีความชื้นสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เหมาะสำหรับการหมัก จึงต้องเติมวัสดุบางชนิดเพื่อเพิ่มวัตถุแห้ง เช่น ฟางข้าวสับ เพื่อปรับให้วัตถุแห้งอยู่ที่ระดับ 35-40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นสภาพการหมักที่ดี และเป็นการเพิ่มเยื่อใยในอาหารให้มีเพียงพอสำหรับสัตว์อีกด้วย
                    การดำเนินตามโครงการฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดล้นตลาดในปี 2561 และบริหารจัดการสับปะรดสดนอกระบบอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชัยภูมินำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้เป็นอาหารสัตว์คุณภาพดี  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง เพื่อเพิ่มผลผลิต โคเนื้อ โคนม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในด้านการผลิตอาหาสัตว์คุณภาพดี  ราคาถูก โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่  สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดและกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำผลผลิตมาผลิตเป็นอาหารสัตว์   กลุ่มเกษตรเป้าหมาย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  โคนม  อำเภอเมืองชัยภูมิ  อำเภอภูเขียว  อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเนินสง่า  อำเภอเทพสถิต  อำเภอบำเหน็จณรงค์  อำเภอแก้งคร้อ  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  อำเภอเมืองชัยภูมิ  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิผลคาดว่าที่จะได้รับบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จากสภาวะราคาผลิตตกต่ำ เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในด้านการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดี  ราคาถูก โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่  สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดและกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำผลผลิตมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ 
                ในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และบุรีรัมย์  สถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ กรมปศุสัตว์ ให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการดำเนินงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ