ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ฝึกอบรม “อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม” รุ่นที่ 1/2561 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

              

         

          วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผสมเทียมโค “หลักสูตรพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) รุ่นที่ 1 /2561 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมการผสมเทียมโคเนื้อและแพะ ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม

          เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน และเสริมสร้างอาชีพให้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้อาชีพปศุสัตว์ของประเทศมีการเลี้ยงมายาวนาน แต่ปัจจุบันมีการเลี้ยงโคเนื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง และผู้บริโภคมีความนิยมในการบริโภคโคเนื้อคุณภาพ และฐานแม่โคเนื้อลดลง

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ โดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผสมเทียมโค หลักสูตรพนักงานผสมเทียม(อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) โดยมีเป้าหมายทั้งประเทศ จำนวน 4,100 คน จะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการใหบริการของอาสาปศุสัตว์ จำนวน 100,000 คน ซึ่งศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา มีกำหนดจัดอบรม จำนวน 19 รุ่น ๆ ละ 16 วัน รุ่นละ 50 คน รวม 950 คน ซึ่งการจัดฝึกอบรมในวันนี้ เป็นรุ่นที่ 1/2561 จัดอบรมระหว่างวันที่ 6 – 21 มิถุนายน 2561 เป็นอาสาปศุสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 50 คน

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ