ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

มอบกระบือเพศเมีย อายุ 18 เดือน (ขยายรายใหม่)
ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือตามแผนที่ Agri-Map 
(ภายใต้โครงการ ธคก.)

              

         

            


                   ด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนาแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management) หรือ Agri-Map ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของ
ทุกหน่วยงานไว้ที่เดียวกัน โดยเฉพาะโครงสร้างทางชุดดิน หากไม่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดนั้น
ให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความเหมาะสม หรือเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้มากกว่า
และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนอาชีพที่ไม่เหมาะสม กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือในพื้นที่ไม่เหมาะสม (ภายใต้โครงการ ธคก.) ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 9 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 90 ราย รับมอบแม่กระบือรวม 450 ตัว โดยโครงการ ธคก. สนับสนุนแม่กระบืออุ้มท้องหรือมีลูกติด 100 ตัว แบ่งเป็นแม่กระบืออุ้มท้อง 42 ตัว
แม่กระบือลูกติด 58 ตัว (เพศผู้ 26 ตัว เพศเมีย 32 ตัว) และ โครงการ ธคก.โอนงบประมาณให้จังหวัดจัดซื้อ 350 ตัว แบ่งเป็นแม่กระบืออุ้มท้อง 24 ตัว แม่กระบือลูกติด 326 ตัว (เพศผู้ 190 ตัว เพศเมีย 136 ตัว) โดยปัจจุบัน  มีลูกกระบือเพศเมียของโครงการฯ ที่อายุครบ 18 เดือน  พร้อมส่งมอบคืนโครงการ ธคก.
เพื่อขยายแก่เกษตรกรรายใหม่ทั้งหมด  จำนวน  115  ตัว
   
                    ในวันจันทร์ที่  4  มิถุนายน  2561  นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า  จัดพิธีมอบ
ลูกกระบือเพศเมีย ตัวที่ 1 อายุ  18  เดือน (ขยายให้เกษตรกรรายใหม่)  โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืช
ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ  ตามแผนที่  Agri-Map  (ภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ)  ณ  บ้านหนองกระทุ่ม  ตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งขยายลูกกระบือเพศเมียจากกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ ให้กับเกษตรกรรายอื่น จำนวน 3 อำเภอ  ได้แก่
                    1. อำเภอเมืองชัยภูมิ       ส่งคืนลูกกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือน       จำนวน  20  ตัว
                    2. อำเภอภูเขียว           ส่งคืนลูกกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือน       จำนวน  16  ตัว
                    3. อำเภอบ้านเขว้า        ส่งคืนลูกกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือน       จำนวน  27  ตัว
                                                                            รวมกระบือที่ส่งคืนทั้งสิ้น  63  ตัว

                   ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้นำลูกกระบือดังกล่าว ไปขยายให้เกษตรกรที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์โครงการเดิมยืมกระบือ รายละ 5 ตัว  เป็นเกษตรกรจากอำเภอเมืองชัยภูมิ  จำนวน
1 กลุ่ม  เกษตรกร 10 ราย  และขยายให้เกษตรกรในโครงการ ธคก.  เกษตรกรจากอำเภอบ้านเขว้ายืมรายละ 1 ตัว  จำนวน 19 ราย  กระบือ  19 ตัว

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ