ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
 







 

 

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในการควบคุม  ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้อปท

              

   

                  เมื่อวันที่ 31  มกราคม 2561  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ    ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร และรองผู้บริหาร อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ   พร้อมทั้งให้แนวทางการปฏิบัติงาน และประสานงานความร่วมมือในการควบคุม  ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า  ให้แก่เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องนิเวศรัตน์  โรงแรมเลิศนิมิตร และ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม
   


 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ