ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิเปิดโรงเรียน ค.ควายไถนา “วันอนุรักษ์ควายไทย”

              

         

                วันพุธที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  นายนิวัตน์ สุพจิตร  นายอำเภอหนองบัวระเหว  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่หนองบัวระเหว  นำประชาชนชาวอำเภอหนองบัวระเหวจัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์ควายไทย” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันช่วยกันอนุรักษ์กระบือไทย ณ โรงเรียน ค.ควายไถนา หมู่ ๒ ตำบลโสกปลาดุก  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

                  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย  เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย  เนื่องมาจากในปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังถือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้มีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินงานโครงการธนาคารโค - กระบือ เป็นครั้งแรกอีกด้วย  ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น บายศรีสู่ขวัญควาย  การไถนา  การหว่านข้าว  กิจกรรมบุฟเฟ่ต์ควาย  ให้ความรู้การผสมเทียมควาย   การปั่นฝ้าย การตำข้าว  นอกจากนี้ภายในงานก็ยังจัดให้มีนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับควาย และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกันระหว่างคนกับควายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของควายไทย รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้หันมาอนุรักษ์ควายไทยที่ในปัจจุบันมีจำนวนลดลง  โดยหวังว่าควายจะยังประโยชน์ให้แก่เกษตรกร  ทั้งให้มูลควายที่เป็นปุ๋ยบำรุงดินได้อย่างดี  ได้เนื้อเป็นอาหาร  ได้ใช้แรงงานจากควายไถนา  ไถร่องมัน หรือร่องอ้อย  เป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรที่ยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ภาพกิจกรรม
   

   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ