ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิเปิดโรงเรียนสอนเลี้ยงวัวโดยวิทยากรมืออาชีพ

              

                     

                  จังหวัดชัยภูมิโดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  โดยให้เรียนรู้จากครูผู้ที่ประสบความสำเร็จ  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง   จึงได้เกิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2561  จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 10  รุ่นๆ ละ  10 คน  รวมทั้งสิ้น  100  คน ณ โรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ  กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 9 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ
                    นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ผู้จัดทำโครงการกล่าวว่า  ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์  ให้ประสบความสำเร็จ  จะต้องมีการจัดการที่ดี  ประหยัดเวลา  และคุ้มค่า  จึงจัดทำโครงการสอนเลี้ยงโคขึ้นตามดำริของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  โดยหลักสูตรมีการฝึกอบรม  จำนวน 2 วัน แบ่งเป็น 4 ฐาน   ฐานที่ 1 ฐานปรับพื้นฐานเกษตรกร  ฐานที่ 2 การคัดเลือกพันธุ์สัตว์  ฐานที่ 3  การคัดเลือกโคเนื้อเข้าประกวด ฐานที่ 4  การใช้พืชอาหารสัตว์  ซึ่งจากการประเมินผลการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เกษตรกรได้รับความรู้  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  สามารถปฏิบัติได้จริง  ซึ่งจะนำความรู้ไปปรับใช้ในฟาร์มของตนเอง  และสามารถเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกรรายอื่นในหมู่บ้านต่อไป      

    

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ