ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 จังหวัดชัยภูมิจัดงาน "งานมหกรรมปศุสัตว์ชัยภูมิ เพื่อชีวิตและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ปี 2560 ครั้งที่ 2"

 

                    วันที่ 23-25 มีนาคม 2560 นายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์  ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมปศุสัตว์ชัยภูมิ เพื่อชีวิตและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

          ตามที่จังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมปศุสัตว์ชัยภูมิ เพื่อชีวิตและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน" มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือและผู้ที่สนใจ รู้จักการคัดเลือกลักษณะที่ดีของโคเนื้อและกระบือไว้ทำพันธุ์ กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญในด้านการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อและกระบือ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงผลงานในการพัฒนาการผลิตโคเนื้อและกระบือ ตลอดห่วงโซ่การผลิตถึงการบริโภคระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ และองค์กรเอกชน  เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ การปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ และเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและกระบือ  และเป็นการเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือเพิ่มมากขึ้น มีความมั่นคงทางอาหาร ได้ปุ๋ยคอกบำรุงดินแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และลดการใช้ยาฆ่าหญ้าของเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

          "มหกรรมปศุสัตว์ชัยภูมิ เพื่อชีวิตและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ปี 2560" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  23 -25 มีนาคม  2560  โดย จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  สภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการประกวด โคเนื้อ กระบือ ไก่พื้นเมือง  เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านด้านปศุสัตว์ ซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย  ตลาดนัดโค-กระบือ ประมูลโคเนื้อ กระบือ  ชมนิทรรศการ  ได้รับความสนใจ จากประชาชนทั่วไป และเกษตรกร เป็นจำนวนมากมหกรรมปศุสัตว์ชัยภูมิ ปี 2560

            พร้อมนี้ ได้จัดกิจกรรม kick off การเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ด้านรับมือปัญหาภัยแล้งด้านปศุสัตว์ ปี 2560  เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์  กรณีขาดแคลนน้ำ และอาหารสัตว์ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร  ซึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินขนส่งเสบียงไปยังคลังเสบียงสัตว์ประจำกลุ่ม  จำนวน  4 จุด ในอำเภอเนินสง่า  ดังนี้
1.ตำบลตาเนิน กลุ่มตาเนิน เลขที่ 136 หมู่14 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ(นางสุปราณี โปร่งสันเทียะ)
2.กลุ่มรังงาม 13 หมู่ 5 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ(นายบด เจียนสันเทียะ)
3.กลุ่มรัษ์หนองฉิม 142/2 หมู่ 13ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ(นายสายัน ยันต์สา)
4.ตำบลกะฮาด กลุ่มพลังใหม่ เลขที่23 หมู่1 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ(นายสุดใจ ดัดสันเทียะ)

 

ภาพกิจกรรม

 

   

ภาพเพิ่มเติม

https://goo.gl/photos/WGbTMR9RE4jBNBJv5
ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ