ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ปศุสัตว์ชัยภูมิฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”

              
      

           

           สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์  2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยมี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 16 ศูนย์ และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมการฝึกอบรม

                การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์ในชุมชน เพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการปศุสัตว์ และเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์ ซึ่งคาดว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้รับการพัฒนาความพร้อมเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรในชุมชน และชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน

                   พร้อมทั้ง มีการทำบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าปศุสัตว์ ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ของศูนย์เรียนรู้ฯ

 

   

ภาพกิจกรรม
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ