ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีมอบกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม

              
      

           

            นายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ(ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ) ในวันพฤหัสบดีที่  9  กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงเรียนบ้านผือวิทยายน  ตำบลกุดตุ้ม  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ โดยมี  สพ.ญ. ศรีสมัย  โชติวนิช   ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีมอบ

                ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด สนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชชนิดเดิมซึ่งไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map มาปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความเหมาะสม หรือปรับเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้มากกว่าการปลูกพืชชนิดเดิม และเพื่อสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม  เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ)  โดยใช้งบประมาณธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จัดซื้อกระบือตั้งท้อง หรือลูกติดให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตรายละ 5 ตัว พร้อมทำสัญญา โดยมีเงื่อนไขจะต้องปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนการปลูกพืชชนิดเดิมอย่างน้อย รายละ 5 ไร่ และส่งลูกเพศเมียอายุ 18 เดือน 5 ตัวแรกของฝูง ในระยะเวลา 5 ปี คืนให้โครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเพื่อการผลิตรายละ 5 ตัว ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน   ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ  อยู่ในหนึ่งพื้นที่ดำเนินการนำร่อง 7 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ อำนาจเจริญและอุทัยธานี  โดยจังหวัดชัยภูมิมีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ  ทั้งหมด 9 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 90 ราย รับกระบือรวม 450 ตัว ดังนี้

1. กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลชีบน องบ้านเขว้า
2. กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์
3.กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านหินลาดโนนกุศล อ.บ้านแท่น
4.กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลโสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว
5.กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลบ้านดอน อ.ภูเขียว
6.กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองกระทุ่ม ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า
7.กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองไผ่ อ.แก้งคร้อ
8.กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลกุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ
9.กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลบ้านแก้ง อ.ภูเขียว


            รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 22,500,000 บาท   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการส่งมอบพันธุ์กระบือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วทั้งหมด  63 ราย กระบือ 311 ตัว การดำเนินตามโครงการดังกล่าว มีการจัดทำทะเบียนสัตว์เพศเมีย และคุมทะเบียนอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลเชื่อมโยงฐานข้อมูลโค-กระบือของโครงการอื่นๆ ใช้วางแผนการผลิตโค-กระบือทั้งระบบ ทั่วทั้งจังหวัดแบบครบวงจร ในอนาคต

            ซึ่งในวันนี้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินการส่งมอบกระบือเพศเมีย ให้เกษตรกร   ที่เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มที่ 8  ของอำเภอเมืองชัยภูมิ  จำนวน 10 รายๆ ละ 5 ตัว  รวม 50 ตัว               
การจัดงานในวันนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี  โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม  โรงเรียนบ้านผือวิทยายนที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่  เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิทุกคน

 

   

ภาพกิจกรรม
   
นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์ได้จัดกิจกรรมทำหมันถาวร สุนัขและแมว

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ