ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2561

                                

         วันที่  19  มกราคม  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2561  น.  ห้องประชุมข้าวเหนียว  สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายวิญญู  รัตนาพันธุ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยนางศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ
         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2561  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐโดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน  และเพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้ว  ให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่  ซึ่งได้กำหนดจัดการฝึกอบรมออกเป็น  4  รุ่น  มีระยะเวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ  1 วัน  ในระหว่างวันที่  17,  19,  23  และ  25  มกราคม  2561  โดยมีเป้าหมายในการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์  จากทุกอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ  จำนวน  290  ราย  ซึ่งเนื้อหาในการฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น ภาคบรรยายและการฝึกปฏิบัติ 

   

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ