ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิ การประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มันและกระบือพื้นเมือง  เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ปี 2561
                          

         เมื่อวันที่ 15  มกราคม  2561  จังหวัดชัยภูมิ การประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มันและกระบือพื้นเมือง  เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ปี 2561 มีนายมงคล  อดทน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดโค-กระบือ  โดยมีสัตวแพทย์หญิงศรีสมัยโชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และ หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีมอบรางวัล ณ สนามหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ


         ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดการประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มันและกระบือพื้นเมือง  เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2561  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญของการคัดเลือก  และปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อให้ได้สัตว์ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามวัตถุประสงค์  ได้แก่  เชื่อง  เลี้ยงง่าย  โตเร็ว  มีความทนทานต่อภูมิอากาศ ต่อโรค มีคุณภาพเนื้อดี อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการพัฒนาอาชีพ
ของตนเองให้มั่นคง สร้างความอยู่ดีกินดีทำให้สังคมไทยมีความยั่งยืน
           การจัดการประกวดสัตว์ได้ดำเนินการในวันจันทร์ที่ 15  มกราคม 2561  มีเกษตรกร       จากอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ส่งพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มันและกระบือพื้นเมือง         เข้าร่วมประกวดแข่งขันจำนวน  16  อำเภอ จำนวนโค  41 ตัว กระบือ  32 ตัว  โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ๆละ 4 รุ่น  คือ


ประเภทที่ 1  โคพันธุ์เนื้อลูกผสมไทย-บราห์มัน  
                   รุ่นที่ 1 โคเพศผู้ (ฟันแท้ 1 คู่)
                   รุ่นที่ 2  โคเพศเมีย (ฟันแท้ 1 คู่) 
                   รุ่นที่ 3 โคเพศผู้ (ฟันแท้ 2 คู่) 
                   รุ่นที่ 4 โคเพศเมีย (ฟันแท้ 2 คู่)
ประเภทที่ 2 กระบือพื้นเมือง
                   รุ่นที่ 1  กระบือผู้ (ฟันแท้ 1 คู่)
                   รุ่นที่ 2 กระบือเพศเมีย (ฟันแท้ 1 คู่)
                   รุ่นที่ 3  กระบือผู้ (ฟันแท้ 2 คู่) 
                   รุ่นที่ 4 กระบือเพศเมีย (ฟันแท้ 2 คู่)
                   บัดนี้ ได้ดำเนินการประกวดแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขัน ดังนี้

                 การประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มัน แบ่งเป็น 4 รุ่น คือ
          รุ่นที่ 1 โคเพศผู้ (ฟันแท้ 1 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่  นายสมยศ  สุทธิชาติ  จากอำเภอเมืองชัยภูมิ 
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่ ดาบตำรวจพัทธพล  อาจกล้า  จากอำเภอเนินสง่า
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
             ได้แก่ นายชำนาญ  อยู่ปาน  จากอำเภอเนินสง่า
          รุ่นที่ 2 โคเพศเมีย (ฟันแท้ 1 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่ นายฉลอม  ศรีเมืองช้าง  จากอำเภอภักดีชุมพล
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่ นายสุรินทร์  ฐานเจริญ  จากอำเภอเมือง
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
             ได้แก่ นายรณชัย  แขดสันเทียะ  จากอำเภอเนินสง่า
          รุ่นที่ 3 โคเพศผู้ (ฟันแท้ 2 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่ นายชนะ  พินนอก  จากอำเภอหนองบัวแดง
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่ นายประภาส  เทียนสันเทียะ  จากอำเภอเนินสง่า
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
              ได้แก่ นายหวะ  ชำนาญ  จากอำเภอภูเขียว
          รุ่นที่ 4 โคเพศเมีย (ฟันแท้ 2 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่ นายสันชัย  ภู่บัว  จากอำเภอเนินสง่า
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่ นายธนา  อุดมทรัพย์  จากอำเภอคอนสวรรค์
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
             ได้แก่ นายสมยศ  สุทธิชาติ  จากอำเภอเมือง


การประกวดกระบือพื้นเมือง แบ่งเป็น 4 รุ่น คือ
          รุ่นที่ 1 กระบือเพศผู้ (ฟันแท้ 1 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่  นายเกรียงศักดิ์  สีแพน  จากอำเภอจัตุรัส
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่  นายเพชรรัตน์  ฟ้าคุ้ม  จากอำเภอแก้งคร้อ
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
    ได้แก่  นายอดุลรัตน์  จาดแจ้ง  จากอำเภอบำเหน็จณรงค์
          รุ่นที่ 2 กระบือเพศเมีย (ฟันแท้ 1 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่ นายดำรง  ศรีสวัสดิ์  จากอำเภอคอนสาร
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่ นายเพชรรัตน์  ฟ้าคุ้ม  จากอำเภอแก้งคร้อ
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
             ได้แก่ นายสยาม  เร่งเจริญรัตน์  จากอำเภอภูเขียว
          รุ่นที่ 3 กระบือเพศผู้ (ฟันแท้ 2 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่ นายวศิน  เกื้อสุข  จากอำเภอว่าเทพสถิต
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
             ได้แก่ นายดำรง  ศรีสวัสดิ์  จากอำเภอคอนสาร
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
             ได้แก่ นายอุไร  สิชัยยันต์  จากอำเภอหนองบัวระเหว
          รุ่นที่ 4 กระบือเพศเมีย (ฟันแท้ 2 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
             ได้แก่ นายศาสตา  จะกุญชร  จากอำเภอแก้งคร้อ

นอกจาการประกวดสัตว์  ได้มาการสาธิตทำมันหมักยีสต์  โดยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อำเภอเมือง  ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตกรกรเป็นจำนวนมาก

   

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ