ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer.
              

 

      
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่. จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เกษตรกรจากทุกอำเภอ จำนวน 330 ราย ณ ห้องประชุมแคนาสวนอาหารโสเจ้ง อ.เมือง จ. ชัยภูมิ

การฝึกอบรมในครั้งนี้ สัตแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบนโยบาย แนวการทางพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งได้เชิญวิทยากรจากกลุ่มผูเลี้ยงโคเนื้อครบวงจรที่ประสบผลสำเร็จระดับประเทศ คือกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์ และวิทยากรจากศูนย์ผสมเทียม จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ