ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิได้รับรางวัล Thailand Rabies Awards 2017
              


        

วันที่ 27 กันยายน 2560 นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่ผู้แทนของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เนื่องในโอกาสที่เทศบาลตำบลแก้งคร้อได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขต โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ อีกด้วย

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ