ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิ  พัฒนาการเลี้ยงโคทั้งระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งคุณภาพ และปริมาณ
              

          
                    วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนในการปรับปรุงคอกสัตว์และแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์  เครื่องสับย่อยหญ้า  ถังหมักพืชอาหารสัตว์ ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
                    นอกจากนี้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ยังมีการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์  และมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้การรับรองฮาลาล จำนวน 1 โรง  พัฒนาการตัดแต่งเนื้อโค  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด  ปลอดภัย  มั่นใจได้  ในนามของแบรนด์  Chaiyaphum Beef  การพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อโค  เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าผ่าน OTOP Trader  บริษัทประชารัฐสามัคคี  หรือตลาดทั่วไป  เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป
                   นายชูศักดิ์  ตรีสาร  กล่าวในตอนท้ายว่าการพัฒนาการเลี้ยงโค - กระบือในจังหวัดชัยภูมิอย่างครบวงจรจนกระทั่งการฆ่าสัตว์  การขนส่งการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 
จะได้ประโยชน์หลายด้าน  ทั้งการเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริโภคจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดถูกสุขลักษณะปลอดสารเร่งเนื้อแดงและยาปฏิชีวนะตกค้าง
รวมไปถึงได้ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค  โดยเฉพาะ “หม่ำ” สินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ
 ที่สะอาดปลอดภัยต่อไป

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
 
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ