ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน และประชุมการควบคุมโรคระบาดสัตว์ แะติดตามงาน
              
      

          เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม ( นม ) โรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 1 / 2560 โดยมีนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ดำเนินการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม  พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ   เพื่อรองรับโครงการอาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน   จังหวัดชัยภูมิมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  1,131 แห่ง  เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  115,603 คน

                
            และ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา13.00 น. นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบให้นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เชิญ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อชี้แจงแนวทางการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ปีก โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมียในโค กระบือและโรคบรูเซลโลซีสในแพะแกะ โดยใช้หลักการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข่าวสารประชารัฐร่วมใจ ให้รู้โรคเร็ว ทำลายเชื้อโดยไว ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกปลอดภัย จสร้างความมั่นใจให้ชุมชน พร้อมทั้งข้อสั่งการในการปฏิบัติงาน ตามหลักการที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบในวันที่ 12 กรกฎาคม2560 ณ ห้องประชุมสโมสรกองทัพบก ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ และนายอโนชา อินทศร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโลยีการปศุสัตว์ ได้ติดตามความก้าวหน้าโคจรงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาและการทำปศุสัตว์แปลงใหญ่ และชี้แจงตอบข้อซักถามปัญหาอุปสรรคของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้สามารขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยกกระดาษA4) ต่อจากนั้นนายสุพจน์ ศรีสงคราม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯได้นำเสนอวิธีการการลงบันทึกรายละเอียดส่วนบุคคลในระบบ กพ.เพื่อแจ้งประวัติความเชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ และนายชุมพล นาครินทร์หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จังหวัดชัยภูมิ และแนวทางการติดตามการจัดซื้อและขนส่งนมโรงเรียนจากบริษัทคู่สัญญาสู่มือเด็กนักเรียนในพื้นที่ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากปศุสัตว์อำเภอในการซักถามข้อสงสัย ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ปิดการประชุมเวลา16.30 น.

 

 

   

ภาพกิจกรรม
   

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ