ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิ  ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดช้าง เพื่อตรวจสอบรหัสพันธุกรรม(DNA) 
ป้องกันช้างป่าสวมสิทธิ์ช้างบ้านตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

              
      
                  

                   สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยว่า  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 60/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559  เรื่อง  มาตรการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน  ด้วยประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรการในการเร่งรัดดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ  โดยเฉพาะการป้องกัน  ระงับ  และปราบปรามการนําช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เพื่อมิให้ประเทศไทยถูกระงับการนําเข้าและส่งออกสัตว์ป่าและพืชป่าตามบัญชีอนุสัญญา CITES  อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและ
ความน่าเชื่อถือของประเทศได้  ดังนั้น  จึงได้มีการกำหนดให้กรมการปกครอง
กรมปศุสัตว์  และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ร่วมดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดช้างซึ่งเป็นสัตว์พาหนะ  โดยกำหนดให้เจ้าของช้างนำช้างไปเก็บตัวอย่างเลือด
ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนดโดยนายทะเบียนท้องที่ให้แล้วเสร็จภายใน  180  วัน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (ระหว่างวันที่  28  กันยายน  2559  ถึงวันที่  26  มีนาคม  2560)  จากนั้นให้กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืชดำเนินการดำเนินการตรวจสอบรหัสพันธุกรรม  (DNA)  ให้แล้วเสร็จและส่งผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองนำไปบันทึกในทะเบียนตั๋วรูปพรรณช้างต่อไป  ทั้งนี้  หากเจ้าของช้างผู้ใดไม่นำช้างมาเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจสอบรหัสพันธุกรรมภายใน  180  นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้ถือว่าช้างเชือกนั้นเป็นช้างว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และให้ตกเป็นของแผ่นดิน  โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองช้างต้องส่งมอบช้างให้กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ภายใน  30  วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ 

                   จังหวัดชัยภูมิ  มีช้างที่ได้มีการบันทึกข้อมูลช้างลงในระบบโปรแกรม  และพิมพ์ตั๋วรูปพรรณช้างแบบใหม่  จำนวน  15  เชือก  และได้กำหนดให้มีการเก็บตัวอย่างเลือดช้าง  ในวันที่  11  มกราคม  2560  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ ลานหมื่นแผ้ว  ตำบลบ้านค่าย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งนอกจากการเก็บตัวตัวอย่างเลือดช้างเพื่อทำการตรวจสอบรหัสพันธุกรรมแล้ว  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ยังได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับช้าง  ซึ่งประกอบไปด้วย  การตรวจร่างกาย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม  และการถ่ายพยาธิ                  

 

ภาพกิจกรรม
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ