ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์และ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              
      

          

                  จังหวัดชัยภูมิ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขัยภูมิ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรรายย่อยซึ่งมีจำนวนมาก ได้พัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตการเลี้ยงสัตว์ของตนเอง ด้านโค - กระบือ สุกร และสัตว์ปีก จำนวน 2,480 ราย ในพื้นที่ 16 อำเภอ โดยได้รับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัด ในระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และในช่วงเวลาเดียวกัน ได้ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิมธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ การใช้พืชอาหารสัตว์ การอุดหนุนปรับปรุงโรงเรือนโค-กรบือ และ สนับสนุนการจัดเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวนเกษตรกร 640 ราย โดยใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

   

ภาพกิจกรรม อบรมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ

ภาพกิจกรรม อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
 


                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ