ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

              
      

           

                   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก นายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และสพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  น.สพ.บุญญกฤช  ปิ่นประสงค์  และ สพ.ญ.ทับทอง  บุญเติม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ อปท.  ทั้งนี้มี เจ้าหน้าที่ของ อปท. เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน 426 คน และในวันที่4 เมษายน 2560 นายดนัย  สุรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร และบัตรประจำตัวผู้ได้รับมอบให้ฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว

 

   

ภาพกิจกรรม
 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ