ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิจัดประกวดโค - กระบือ เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ    ประจำปี 2559
              
      
        

                  จังหวัดชัยภูมิ  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดกิจกรรมประกวดสัตว์ โค กระบือ เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559  ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

                   นายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าการประกวดโค กระบือ เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี 2559   เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญของการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์  อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มั่นคง   สร้างความอยู่ดีกินดีทำให้สังคมไทยมีความยั่งยืน  ซึ่งอาชีพการเลี้ยงสัตว์นอกจากเกษตรกรจะมีอาหารบริโภค   ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นรายได้แล้ว  มูลสัตว์ยังสามารถใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงดิน  เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย รวมถึงจังหวัดชัยภูมิ กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อผลิตลูก  อันเป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ  ประการสำคัญได้แก่ การนำโคเพศเมียเข้าฆ่าเพื่อบริโภค  นำโคเพศเมียส่งออกต่างประเทศแทนที่จะเป็นโคเพศผู้ที่ส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน  และเกษตรกรส่วนหนึ่งเลิกเลี้ยงเนื่องจากความผันผวนของราคาโคเนื้อมีชีวิตที่ตกต่ำ  ในปี พ.ศ. 2549 – 2552  และยังได้นำพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น  เช่น ยางพารา อ้อย  และมันสำปะหลัง เป็นต้น  จากวิกฤติการขาดแคลนโค - กระบือของประเทศไทย และ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศจีน  มีความต้องการในการบริโภคเนื้อโค-กระบืออีกมาก  ทำให้โคกระบือมีราคาสูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ  จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้  ให้เกษตรกรเป็นอย่างดี  ช่วยลดพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ  ซึ่งราคาตกต่ำ และ ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกพืช  เกษตรกรสามารถปลูกหญ้า ใช้ฟาง หรือวัสดุการเกษตรอื่น เช่น มันสัมปะหลัง  ยอดอ้อย  มาเลี้ยงโค - กระบือ เปรียบเทียบเกษตรกรขายมันสัมปะหลังได้ 2-2.5 บาท/ ก.ก.  เมื่อมาทำตากแห้ง ตกราคา 4 - 5 บาท / ก.ก.  หากเกษตรกรนำมาเลี้ยงโค - กระบือ  จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้โค - กระบือ ซึ่งโคกระบือมีชีวิต ราคา 90 - 100 บาท / กก  ถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง

                  

การประกวดโคเนื้อและกระบือในวันนี้ มีทั้งสิ้น 85 ตัว    โดยดำเนินการประกวดโคเนื้อลูกผสมไทยบราห์มัน 4 รุ่น และการประกวดกระบือพื้นเมือง 4 รุ่น  หลังจากจัดกิจกรรมประกวดสัตว์ มีพิธีมอบรางวัลการประกวดสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรและแข่งขันการจัดทำพานบายศรี เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2559 โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

ผลการประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มัน แบ่งเป็น 4 รุ่น คือ
          รุ่นที่ 1 โคเพศผู้ (ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่นายชะนะ  พินนอก  เลขที่ 131 ม.2 ต.นางแดด  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่นายสำเนียง  ตลับทอง  เลขที่ 73 ม. 3 ต.ทุ่งลุยลาย  อ.คอนสารจ.ชัยภูมิ
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ได้แก่นายบริสุทธิ์  คลังแก้ว  เลขที่ 198 ห.4 ต.โนนสะอาด  อ.คอนสวรรค์
          รุ่นที่ 2 โคเพศเมีย (ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่นายสันชัย  ภู่บัว  เลขที่ 108/1 ม. 9  ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่นายสมคิด  ศรีเมืองช้าง  เลขที่ 122  ม.10 ต.วังทอง  อ.ภักดีชุมพล
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 ได้แก่นายจำเนียร  รวดชัยภูมิ  เลขที่ 114  ม. 9  ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า
          รุ่นที่ 3 โคเพศผู้ (ฟันแท้ไม่เกิน 2 คู่)
          ----ไม่มีสัตว์เข้าประกวด----
          รุ่นที่ 4 โคเพศเมีย (ฟันแท้ไม่เกิน 2 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่นายอดุลย์  บริบูรณ์  เลขที่ 78 ม. 13  ต.สามสวน อ.บ้านแท่น
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่นายเจษฎา  ยันต์สา  เลขที่ 142/2  ม. 13  ต.หนองฉิม  อ.เนินสง่า
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 ได้แก่นายประยูร  หล่านาเสียว  เลขที่ 180  ม. 8  ต.นาเสียว  อ.เมืองชัยภูมิ
การประกวดกระบือพื้นเมือง แบ่งเป็น 4 รุ่น คือ
          รุ่นที่ 1 กระบือเพศผู้(ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่นายซุย  แนวโอโล  เลขที่ 250 ม. 1 ต.หนองขาม  อ.แก้งคร้อ
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่นายพิสิทธิ์  น้อมสุระ  เลขที่ 9 ม. 12  ต. โอโล  อ.ภูเขียว
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 ได้แก่นายอุไร  โพธิ์พันธ์  เลขที่ 68  ม. 8  ต.หลุบคา  อ.แก้งคร้อ
         

          รุ่นที่ 2 กระบือเพศเมีย (ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่นายพิทักษิณ  ไพศาล  เลขที่ 66 ม. 2  ต.โนนคูณ  อ.คอนสาร
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่นายอุไร  โพธิ์พันธ์  เลขที่ 68 ม. 8  ต.หลุบคา  อ.แก้งคร้อ
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 ได้แก่นายไพบูลย์  ทองจำรูญ  เลขที่ 132  ม. 10  ต.บ้านโสก  อ.คอนสวรรค์
          รุ่นที่ 3 กระบือเพศผู้ (ฟันแท้ไม่เกิน 2 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่นายอุไร  สีชัยยันต์  เลขที่ 235  ม. 1  ต. โสกปลาดุก  อ.หนองบัวระเหว
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่นายชูชาติ  คุ้มไข่น้ำ  เลขที่ 190 ม. 4  ต.โนนสะอาด  อ.คอนสวรรค์
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 ได้แก่นายบุญชู  คำลาย  เลขที่ 96/1  ม. 5  ต. หนองบัวใหญ่  อ.จัตุรัส
          รุ่นที่ 4 กระบือเพศเมีย (ฟันแท้ไม่เกิน 2 คู่)
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่นายพิทักษิณ  ไพศาล  เลขที่ 66 ม.2  ต.โนนคูณ  อ.คอนสาร
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่นายกองสุม  ชัยสวรรค์  เลขที่ 64 ม.9  ต.หนองขาม  อ.คอนสวรรค์ 
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 ได้แก่นายวิเศษ  งอกเงิน  เลขที่ 201  ม. 12  ต.หนองนาแซง  อ.เมืองชัยภูมิ 

ภาพกิจกรรม
   

   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ