ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
              
      
           

               วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นายสาคร เถินมงคล นายอำเภอบ้านแท่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ ลานอเนกประสงค์บ้านสามสวนใต้  หมู่ 9  ตำบลสามสวน  อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

                  กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 วัตถุประสงค์ที่สำคัญของธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค – กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
        โดยแนวทางการดำเนินโครงการ มีดังนี้
1.เพื่อสนองพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง และเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโค – กระบือ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร
2.สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เน้นให้เกิดชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และเกิดความยั่งยืน

                  สำหรับวันนี้โคที่นำมามอบให้เกษตรกร ผู้รับมอบโคเป็นเกษตรกร หมู่ที่ 9    ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น รวมทั้งสิ้น 54 ตัว โดยทำสัญญายืมกับกรมปศุสัตว์และมีเงื่อนไขว่า
1.เมื่อลูกโค – กระบือตัวแรก อายุครบ 1 ปี 6 เดือน ให้ส่งคืนโครงการฯ       ส่วนลูกโค – กระบือ ตัวต่อไปให้ตกเป็นกรรรมสิทธิ์ของเกษตรกร
2.เมื่อยืมแม่โค – กระบือ ครบ 5 ปี ให้มอบกรรมสิทธิ์แม่โค – กระบือดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ