ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิ มอบโคโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน108 ตัว
              
      
              

           วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายชูศักดิ์ ตรีสาร) เป็นประธานมอบโคโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ มีนายเจนเจตน์  เจนนาวิน  นายอำเภอเมือง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ

           กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522
        วัตถุประสงค์ที่สำคัญของธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค – กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
        แนวทางการดำเนินโครงการ มีดังนี้
1.เพื่อสนองพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง และเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโค – กระบือ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร
2.สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เน้นให้เกิดชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และเกิดความยั่งยืน โดยทำสัญญายืมกับกรมปศุสัตว์และมีเงื่อนไขว่า
1.เมื่อลูกโค – กระบือตัวแรก อายุครบ 1 ปี 6 เดือน ให้ส่งคืนโครงการฯ   ส่วนลูกโค – กระบือ ตัวต่อไปให้ตกเป็นกรรรมสิทธิ์ของเกษตรกร
2.เมื่อยืมแม่โค – กระบือ ครบ 5 ปี ให้มอบกรรมสิทธิ์แม่โค – กระบือดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม


           สำหรับวันนี้โคที่นำมามอบให้เกษตรกร  ผู้รับมอบโคเป็นเกษตรกร ให้แก่หมู่ที่ 1,4,8,10 และ12 ต.ห้วยบง อำเภอเมือง จำนวน  54 ตัว  เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ท่านผู้ว่าฯได้มอบหมายให้นายอำเภอบ้านแท่นเป็นประธานมอบโคให้เกษตรกรอำเภอบ้านแท่นอีก 54 ตัว รวมเป็นโคที่มอบสำหรับเกษตรกรในวันนี้รวม 108 ตัว


           ท่านผู้ว่าฯได้พบปะเกษตรกรและสอบถามเรื่องภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือต่อไป ท่านได้แนะนำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงปศุสัตว์เป็นทางเลือกแทนการปลูกพืชด้วย

                

 

ภาพกิจกรรม
   

 

ภาพกิจกรรม
19 ม.ค.59 เวลา 09.00 น. นายธีระพงษ์ ผลานิสงค์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านแท่น เป็นประธานมอบโค โครงการการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร บ.หนองไผ่ ต.สระพัง บ.เหมือดแอ่ และ บ.สระแก้ว ต.สามสวน รวมเกษตรกร 54 ราย มอบโค 54 ตัว
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ