ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิจัด การประกวด โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มันและกระบือพื้นเมือง
เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2560

              
      
                  
                  

 

           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้จัดการประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มันและกระบือพื้นเมือง เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิปี 2560 วันศุกร์ที่ี 13 มกราคม  2560 ณ สนามหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขัน

             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้จัดการประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มันและกระบือพื้นเมือง เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญของการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์  อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มั่นคง สร้างความอยู่ดีกินดีทำให้สังคมไทยมีความยั่งยืน
                   การจัดการประกวดสัตว์ได้ดำเนินการในวันศุกร์ที่ 13  มกราคม 2560  มีตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิส่งพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มันและกระบือพื้นเมืองเข้าร่วมประกวดแข่งขันจำนวน 16 อำเภอ จำนวนโค 36 ตัวกระบือ 23 ตัว  โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ๆละ 4 รุ่นคือ
ประเภทที่ 1  โคพันธุ์เนื้อลูกผสมไทย-บราห์มัน
                   รุ่นที่ 1 โคเพศผู้ (ฟันแท้ 1 คู่)
                   รุ่นที่ 2 โคเพศเมีย (ฟันแท้ 1 คู่) 
                   รุ่นที่ 3 โคเพศผู้ (ฟันแท้ 2 คู่) 
                   รุ่นที่ 4 โคเพศเมีย (ฟันแท้ 2 คู่)
ประเภทที่ 2กระบือพื้นเมือง
                   รุ่นที่ 1  กระบือผู้(ฟันแท้ 1 คู่)
                    รุ่นที่ 2 กระบือเพศเมีย(ฟันแท้ 1 คู่)
                   รุ่นที่ 3  กระบือผู้ (ฟันแท้ 2 คู่) 
                   รุ่นที่ 4 กระบือเพศเมีย (ฟันแท้ 2 คู่)

                  

 

ภาพกิจกรรม
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ