ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พิธีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

              
      
                  
                  

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานพิธีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนร่วมพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนามน หมูที่ 3 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในส่วนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบไก่ไข่ อายุตั้งแต่ 45 วันขึ้นไป จำนวน 7,210  ตัว ให้เกษตรกรทุกอำเภอ  จำนวน  1442  ราย

                                ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งเตรียมพื้นที่ และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ    มอบปัจจัยการผลิต ด้านพืช  ด้านประมง และด้านปศุสัตว์  ในการนี้  กรมปศุสัตว์  ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นไก่ไข่อายุ  ตั้งแต่  45 วันขึ้นไป  รายละ  5  ตัว  ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ  มีเกษตรกรจากทุกอำเภอ  ได้รับปัจจัยการผลิต  จำนวน 1,442 ราย  รวมเป็นไก่ไข่ทั้งหมด 7,210 ตัว  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิสนับสนุนวิตามิน ยาปฏิชีวนะ  พร้อมยาฆ่าเชื้อ  ให้กับเกษตรกร  จำนวน 1,442 ชุด
ภาพกิจกรรม
   

 
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ