ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจของพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2559

              
      
                   เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2559   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   จัดประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน และผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจใน พระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2559   ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสาร และอำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน และผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่อำเภอคอนสาร และอำเภอเกษตรสมบูรณ์  ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และมีผู้ประกอบการได้แสดงความประสงค์จะพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ให้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ประเภทสุกร และโคกระบือ จำนวนหลายราย
ภาพกิจกรรม
 
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ