ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2559

              
      

          เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2559  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   จัดประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน และผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจใน พระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2559   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงศิริ  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน และผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง  ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และมีผู้ประกอบการได้แสดงความประสงค์จะพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ให้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ประเภทสุกร และโคกระบือจำนวนหลายราย

          

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ