ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กระบือและสุกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

              
      

           เมื่อวันที่  17,18,22 พฤศจิกายน 2559 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ จัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กระบือและสุกร โดยได้รับการสนับสนุนจากนายชูศักดิ์ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (งบพัฒนาจังหวัด) มีเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรจากทุกอำเภอ จำนวน 22 กลุ่ม 220 ราย จากทุกอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ่ เพื่อสร้างความรู้และเครือข่ายทั้งด้านการผลิตสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การตลาดและแปรรูปผลผลิต พร้อมนี้ได้สาธิต และฝึกให้เกษตรกรทำหญ้าหมัก มันสำปะหลังหมักยิสต์ ซึ่งเป็นการใช้พืชในพื้นที่ที่มีมากในหน้าฝนและราคาถูก มาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ พร้อบสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรอย่างมาก เพราะจะทำให้ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้สร้างอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

          

ภาพกิจกรรม

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ