ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ เปิดการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ- กระบือ"
              
      
          

            
              เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ - กระบือ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และ กระบือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 320 คน โดยมีสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ทุกคนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

            การฝึกอบรมในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ปี 2560 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ให้พี่น้องเกษตรกรหันกลับมาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้จังหวัดชัยภูมิคืนสู่เมืองแห่งความสุข ปลอดภัย และมีเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์บริโภคอย่างเพียงพอ สามารถมีผลผลิตป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ คือหม่ำ ได้มูลสัตว์มาทำปุ๋ยบำรุงดิน ช่วยลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กัพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

           ในส่วนของสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ก็ได้มอบแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ พร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่ม โดยได้เชิญวิทยากรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เรื่องการบริหารกลุ่มสู่ความสำเร็จ ได้เชิญกลุ่มโคเนื้ออำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมาที่ประสบความสำเร็จ ของกลุ่มโคเนื้อสู่การขุน และชำแระขายจำหน่าย รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อให้กัับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาฯ โดยมีวิทยากรจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ ธกส. พร้อมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ตามแผนที่ Agri - Map

            

ภาพกิจกรรม

   

   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ