ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
คณะกรรมการตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ (ฆจส 2)จังหวัดชัยภูมิ
              
      
                        

                   เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2559  คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์  ร่วมตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์   ให้กับผู้ประกอบการที่ขอรับใบอนุญาต ตั้งโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์  และการฆ่าสัตว์ (ฆจส 2) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่  จำนวน  2  แห่งประกอบด้วย

                    1.
 โรงฆ่าสัตว์พแพงเพ็ชรเจริญกิจ   เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ   ประเภทสุกร
                    2.
โรงฆ่าสัตว์โชคชัยรุ่งเรืองกิจ  เลขที่ 234  หมู่ที่ 6  ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ประเภทสุกร


            

ภาพกิจกรรม

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ