ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
"การส่งเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน"
              
      
            

               วันที่ 12  กันยายน  2559  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตร"การส่งเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน"   ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ

                ตามโครงการพัฒนาบุคลากร  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน"  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติคุณให้เป็นที่เลื่อมใส และศรัทธาจากสังคมและประชาชนทั่วไป  ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ให้แนวทางการปฏิบัติ  แนวความคิดในการวางแผนและการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

            

ภาพกิจกรรม
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ