ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
จัดประชุมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์

              
      
                   เมื่อวันที่  8  กันยายน  2559  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  
ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ  โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   จัดประชุมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ในเรื่องแนวการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good  Labour  Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวในฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก  จำนวน  42  ราย  ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร  จำนวน  5  ราย

            

ภาพกิจกรรม
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ