ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ผู้ว่า ฯ ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีมอบวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
              
      
                 

                วันที่  1  กันยายน  2559  นายชูศักดิ์ ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีมอบวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเร่งด่วน ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านโนนเปลือย ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  โดยมี  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้การต้อนรับ


                การเลี้ยงสุกรในช่วงมี่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาหลายด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งเป็นต้นทุนร้อยละ 70 นอกจากนี้ยังมีการเกิดโรคระบาดในสุกรโดยเฉพาะโรคพีอาร์อาร์เอส และโรค PED ซึ่งส่งผลให้จำนวนลูกสุกรสูญเสียจำนวนมากบางรายต้องล้มเลิกการเลี้ยงโดยมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี และขาดการป้องกันโรคที่ดีจึงทำให้โรคแพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวางหากภาครัฐไม่เข้าไปส่งเสริมให้ความช่วยเหลือในการให้ความรู้ เทคนิควิธีการในการลดต้นทุนการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ อีกไม่นานอาชีพการเลี้ยงสุกรซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมชนบทก็จะสูญหายไปในที่สุด

                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จึงได้มีการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเร่งด่วน (งบเหลือจ่าย)  เพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้สามารถแข่งขันได้  สามารถควบคุมป้องกันโรคระบาดที่สำคัญได้  ซึ่งก่อให้เกิดผลดีทั้งทางด้านสังคม  เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งได้มีการจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับเกษตรกรระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559 จำนวนเกษตรกร 560 ราย และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ ในการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่น และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้กับศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน จำนวน 16 ศูนย์และจัดพิธีมอบวัสดุในการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 63 ราย

                 ซึ่งในวันนี้ได้มีการให้ความรู้เรื่องโรคสัตว์ การจัดการสุกร การสาธิตการทำหญ้าหมักลดต้นทุกการผลิตโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 อีกด้วย

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ