ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมอบเกียรติบัตรข้าราชการที่ดีและเป็นที่พึ่งของประชาชน (นายชุมพล นาครินทร์)
              
      
                  วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00น. นายสัตวแพทย์ชุมพล นาครินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ (อดีตหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้รับประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในที่ประชุมกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางชั้น 5 ที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทสหฟาร์มจำกัด มีเกษตรกรลูกค้าบริษัทจากจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอื่นรวม 17 จังหวัด เกษตรกร 759 ราย ได้รับการชำระหนี้ 358 ล้านบาท โดยช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ทำให้เกษตรกรได้รับการชำระหนี้ในลำดับที่ 2 รองจากค่าจ้างพนักงาน เกษตรกรได้รับการชำระหนี้ 8 งวด เป็นรายไตรมาส เริ่มไ้ด้รับเงินงวดแรกในเดือนมีนาคม 2559 จากเดิมเกษตรกรได้รับการชำระหนี้ในลำดับสุดท้าย ได้รับคำชมเชยจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าเป็นข้าราชการที่ดี มีความสามารถ เป็นที่พึ่งของประชาชน

 

ภาพกิจกรรม

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ