จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
              
      
                               

                เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสุพิน ตรีสาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นำหัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารหลายกิจกรรมและมีกิจกรรมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เทศบาลตำบลชีลอง ตำบลชีลอง อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

                โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ในคราวเดียวกัน  เกษตรกรจะได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการ และบริการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านดิน น้ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย และอื่น ๆ  โดยกระทรวงฯ จะนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่  นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ มาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ให้สรุปประเด็นปัญหาของเกษตรกรเป็นรายบุคคลและภาพรวมของพื้นที่ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนา พร้อมทั้งให้ติดตามผลการให้บริการ และออกให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือชัยภูมิ ร่วมปฏิบัติงาน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด และบริการทำหมันถาวรให้กับสุนัข-แมว ให้ความรู้ให้คำแนะนำและ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งการรักษาโรค การกำจัดพยาธิภายนอก-ภายใน ให้แร่ธาตุเสริมสำหรับสัตว์ ตลอดจนแจกเอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์  วันนี้ปรากฏว่ามีประชาน พี่น้องเกษตรกรออกมารับบริการจำนวน  340 ราย ซึ่งจะให้บริการอีก 1 วัน คาดว่าผู้รับบริการอีกไม่ต่ำกว่า 100 ราย

            

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ