ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดปฏิบัติการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม  ตามแผนที่ Agri-Map ที่จังหวัดชัยภูมิ

              

             

             เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  2559  พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดปฏิบัติการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม  ตามแผนที่ Agri-Map   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  โดยมี นายสัตวแพทย์ไพโรจน์  เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายนิพนธ์  สาธิตสมิตพงษ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  และ อธิบดีกรมต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และระดับจังหวัด ให้การต้อนรับ  โดยปฏิบัติการนี้ได้คัดเลือกพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดอุทัยธานี  พร้อมเปิดตัวจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดต้นแบบสำหรับการดำเนินงาน

                   พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำแผนที่ Agri-Map   ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงแผนที่สำหรับริหารจัดการเกษตรไทย  โดยข้อมูลที่นำเข้าจะประกอบด้วย ข้อมูลด้านการเกษตร และด้านการพาณิชย์  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  โดยการวิเคราะห์จำเป็นต้องคำนึงถึงสมดุลของทัพยากรการผลิต (ดิน น้ำ พืช) ผลผลิต อุปสงค์ และ อุปทาน  รวมทั้งปัจจัยการผลิต  จึงจะทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้  โดยเฉพาะหากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นั้น ๆ

                   ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ Agri-Map ครบทุกจังหวัดแล้ว และได้ปฏิบัติการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม  โดยคัดเลือกพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดอุทัยธานี   ทั้งนี้ ได้ดำเนินงาน ที่จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดแรก เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินงาน

                   การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map  ที่จังหวัดชัยภูมิ พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้แก่  การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ )  โดยมีเกษตรกรจากอำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านแท่น และอำเภอหนองบัวระเหวเข้าร่วมโครงการ จำนวน  90 ราย  จำนวน  450 ตัว                   ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากเกษตรกรประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์โดยดั่งเดิม  ทำให้มีตลาดรองรับอยู่แล้ว  นอกจากนี้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิยังมีศักยภาพด้านการ ส่งเสริม  ให้ความรู้ ส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และมีโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น จัดอบรมกลุ่มเกษตรกร มอบเครื่องสับย่อยหญ้า มอบปัจจัยการผลิตปรับปรุงคอกสัตว์ เช่น ตาข่ายไนล่อนป้องกันแมลงรบกวนสัตว์ ปรับปรุงรางอาหารสัตว์ มอบเวชภัณฑ์สัตว์  และจัดกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ อีกด้วย

                   พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรต้นแบบด้านการเลี้ยงกระบือ นายสำฤทธิ์  ยนต์ชัย พร้อมบันทึกรายการเดินหน้าประเทศไทย ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน               


ภาพกิจกรรม

   
ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ