ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสาร
กลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์

 

              
 
                 

               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการฟาร์มสุกร และุดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูม

                   เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการฟาร์มสุกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสารกลุ่มเบต้า อะโกรนิสท์ในฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์  เพื่อป้องกันมิให้เนื้อสัตว์ปนเปื้อนสารพิษเบต้าอะโกนิสท์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์  เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดง และในกรณีที่ผลตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรหรืออาหารสัตว์หรือน้ำ  ให้ดำเนินคดี ตามพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และสั่งกักสุกรไว้ในฟาร์มจนกว่าจะตรวจซ้ำให้ผลเป็นลบ ต่อไป 

                   เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2559   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  
โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ  ในครั้งนี้ได้สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม  จำนวน  2  ฟาร์ม  และโรงฆ่าสัตว์จำนวน  1  แห่งจากการสุ่มเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ ไม่พบปัสสาวะสุกรที่มีผลบวก

                 

 

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ