ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และศึกษาดูงาน
              
      
              

             วันที่ 9 มกราคม 2559 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2559 หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อขับเคลื่อนโคเนื้อคุณภาพ" ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยช่วงเช้าร่วมสัมมนาเรื่อง"เลี้ยงและขุนวัวอย่างไรให้ได้ตัวละแสนห้า" ดำเนินการสัมมนาโดย รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย และคุณวิบูลย์ ไวยสุระสิงห์ และช่วงบ่ายศึกษาดูการเลี้ยงโควากิวในฟาร์มวิจัยของ มทส. เพื่อนำไปพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคคุณภาพของจังหวัดชัยภูมิ ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิมุ่งสู่ศูนย์กลางการเลี้ยงโค-กระบือของภาคอิสาน ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคมีความต้องการเนื้อคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น นอกจากการส่งเสริมด้านการเพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อแล้ว ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิยังดำเนินการให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขุนโคเนื้อสายพันธุ์วากิว เป็นการสร้างตลาดโคเนื้อระดับบนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป

                

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ