ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ผู้ว่าฯชัยภูมิมอบรางวัลมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กลุ่มเกษตรกร  และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
              
      
                               

                    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายชูศักดิ์ ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กลุ่มเกษตรกร  และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์  จำนวน  3 รางวัล  โดยมีสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เป็นผู้กล่าวรายงาน   ณ  ห้องประชุมพญาแล  ชั้น  5  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
                   กรมปศุสัตว์  ได้มีการดำเนินการประกวดกลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายให้สัมฤทธิ์ผล  สร้างความภาคภูมิใจ  ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจเพิ่มมากขึ้น อีกมิติหนึ่งเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคคลอื่น  ให้มีความขยันหมั่นเพียร  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อจะได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกในปีต่อไป  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพงานด้านการผลิตปศุสัตว์  งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งจากการประกวดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับรางวัลจำนวน  3  รางวัล  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
                   1.  รางวัลหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ปี  2559  ได้รับรางวัลดีเด่น  ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต  3  ได้แก่กลุ่มบ้านหนองไข่น้ำ  ตำบลกะฮาด  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับโล่รางวัลจากกรมปศุสัตว์พร้อมเกียรติบัตร
                   2.  รางวัลหน่วยผสมเทียมดีเด่น  ปี  2558  ได้รับรางวัลดีเด่น  ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต  3  ได้แก่  ได้แก่หน่วยผสมเทียมอำเภอเมืองชัยภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับโล่รางวัลจากกรมปศุสัตว์พร้อมเกียรติบัตร
                   3.  รางวัลหมู่บ้านธนาคารโค – กระบือ  เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  ปี  2559  ได้รับรางวัลดีเด่นลำดับที่  3  ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต  3  ได้แก่  บ้านนาเสียว  หมู่ที่  8  และ  11  ตำบลนาเสียว  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับโล่รางวัลจากกรมปศุสัตว์พร้อมเกียรติบัตร

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ