ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙
              
      
                วันที 6 - 8 มกราคม  2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์จากทุกอำเภอจำนวน 80 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรืองการควบคุมป้องกันโรค การปรับปรุงพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์ สามารถนำเอาความรู้ไปปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ของตนเองและแนะนำช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน โดยมี สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการฝึกอบรม        

                 การฝึกอบรมในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์  “หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์”  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้  ความเข้าใจ ในการป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์  การเฝ้าระวังโรค  ฯลฯ  และสามารถช่วยงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้ จำนวน  80  คน จาก 16 อำเภอ ดำเนินการฝึกอบรม  จำนวน  2  รุ่น  ๆ  ละ  40  คน แต่ละรุ่นใช้ระยะเวลาฝึกอบรม  จำนวน  2  วัน โดยอบรมภาคทฤษฎี 1วัน ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และฝึกปฏิบัติอีก 1 วัน ที่สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ

                

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ