ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
              
      
          

           

            เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2559  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้าจำกัด อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ


             โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพเป็นโครงการบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงาน  ใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร  (แม่โคเนื้อพันธุ์ดีรายละ5 ตัว โรงเรือน และการจัดการอาหารสัตว์) ผ่านการกู้ยืมเงินของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เกษตรกรเป็นสมาชิก เป็นวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ปลอดการชำระหนี้เงินต้นและปลอดดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินและการจ่ายค่าดอกเบี้ยของเกษตรกรในช่วงเวลาที่โคเนื้อยังไม่ให้ผลผลิต เกษตรกรจะมีรายได้อย่างสม่ำเสมอจากการใช้มูลโคผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานทดแทน นอกเหนือจากผลผลิตโคเนื้อ  สร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยที่เป็นต้นน้ำของห่วงโซ่การผลิตโคเนื้อของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศ
3. เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานทดแทนของประเทศ
4. เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตโคเนื้อของประเทศ

 

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ