ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
จังหวัดชัยภูมิ มอบโคโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้เกษตรกรจำนวน 27 ราย
              
      
         วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านเขว้า นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ร่วมพิธีมอบโคโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรจำนวน 27 ตัว ให้แก่เกษตรกรจำนวน 27 รายที่บ้านหนองกระทุ่ม ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ        

           กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522
        วัตถุประสงค์ที่สำคัญของธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค – กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
        แนวทางการดำเนินโครงการ มีดังนี้
1.เพื่อสนองพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง และเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโค – กระบือ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร
2.สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เน้นให้เกิดชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และเกิดความยั่งยืน โดยทำสัญญายืมกับกรมปศุสัตว์และมีเงื่อนไขว่า
1.เมื่อลูกโค – กระบือตัวแรก อายุครบ 1 ปี 6 เดือน ให้ส่งคืนโครงการฯ   ส่วนลูกโค – กระบือ ตัวต่อไปให้ตกเป็นกรรรมสิทธิ์ของเกษตรกร
2.เมื่อยืมแม่โค – กระบือ ครบ 5 ปี ให้มอบกรรมสิทธิ์แม่โค – กระบือดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม

               

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ