ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดเสวนาหาทางออก  "การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ  จังหวัดชัยภูมิ"

              

     

             

                        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดเสวนาหาทางออก  "การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ  จังหวัดชัยภูมิ"  ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2558    ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแก้ง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
          ด้วยจังหวัดชัยภูมิ  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  (นายวิเชียร  จันทรโณทัย)  มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือในจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเพิ่มทั้งจำนวนเกษตรกรและจำนวน โค-กระบือ  ด้วยการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงของเกษตรกร  เพื่อให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการเลี้ยง   โคเนื้อและกระบือ  โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  นายอำเภอภูเขียว หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอทุกภาคส่วน ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  รวมถึงเกษตรกรตำบล.บ้านแก้ง  อำเภอภูเขียว ที่เลี้ยงกระบือรอบพื้นที่หนองสามหมื่น  และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเสวนา  พร้อมนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้จัดหน่วยคลินิกปศุสัตว์เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนเวชภัณฑ์  และมีดร.ไกรลาศ เขียวทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมาวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ซึ่งจะทำให้สัตว์มีสุขภาพดี ลดต้นทุนและเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิต

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ