ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับปศุสัตว์เขต 3 ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

              

      

                   เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2558  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3   ตรวจประเมินฟาร์มสุกรในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  ของกรมปศุสัตว์ครั้งที่ 1  จำนวน  1  ฟาร์มคือ
                   1.  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ฟาร์มคอนสวรรค์)      147  หมู่ที่ 12 ตำบล ห้วยไร่  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  จำนวนสุกร   15,900   ตัวต่อรุ่น  

                  การตรวจประเมินในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกร  สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจประเมินไปประยุกต์ใช้ในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรได้ดียิ่งขึ้น  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และให้ฟาร์มสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุข
ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ