ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีเปิดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 19

              

       เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 สัตวแพทหญิงศรีสมัย โชติวนิช  ร่วมพิธีเปิดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีนายอำนวย  ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานฯ และนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

       การจัดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558ในครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจได้รับความรู้ด้านการจัดการเลี้ยงดู การป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์ และเทคโนโลยีการผลิต โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์กระบือ ตลอดจนเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น หน่วยงานในสังกัดของกรมปศุสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้ง มีการแสดงพันธุ์สัตว์ การสาธิตและการฝึกควายไถนา การประกวดกระบือรุ่นต่างๆ การแข่งขันภูมิปัญญาไทย การแข่งขันฝึกกระบือแสนรู้ การประกวดวาดภาพระบายสี

      เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร ได้เห็นถึงความสำคัญของการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์  อีกทั้งยังเป็นขวัญ และกำลังใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มั่นคง สร้างความอยู่ดีกินดีสังคมไทยมีความยั่งยืน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิสนับสนุีเกษตรกรจากอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นำโคและกระบือเข้าประกวดประเภทต่าง ๆ ดังนี้

     1.แข่งขันไถนา จากอำเภอหนองบัวระเหว จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นแม่บ้าน และรุ่นเยาวชน ผลการแข่ขัน ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัลคือ รุ่นเยาวชน ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ   ครองแช็มป์ 3 สมัย

       2.ประกวดกระบือ
          -  จากอำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 4 รุ่น ได้รับรางรัล ชมเชย เพศผู้ ฟันแท้ 2 คู่ นายช่วย  สามหมอ  เลขที่ 100 หมู่ 7 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์
          -  จากอำเภอบ้านเขว้า ส่งเข้าประกวดจำนวน 4 รุ่น ได้รับรางวัล ชมเชย ควายเผือกเพศเมีย อายุ 1-6 ปี นายณัฐกร  ไกรนอก เลขที่ 290 หมู่ 1 ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า


ภาพกิจกรรม
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ