ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก พร้อมมอบเป็ดไข่และเวชภัณฑ์ ตามงบยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด ปี 2559

              
          

           วันที่  25  ธันวาคม  2558  นายชูศักดิ์ ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   ได้กรุณามอบเป็ดไข่ อาหารเป็ดไข่ และ เวชภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ปีก  งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

            ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โคเนื้อ สัตว์ปีก สุกร โคนม โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เกษตรกรมีความยั่งยืน สามารถเพิ่มการผลิต ลดต้นทุน และมีรายได้จากการประกอบอาชีพ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย และเพื่อให้การดำเนินการด้านปศุสัตว์ ช่วยส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวก เพิ่มศักยภาพการบริการ ลดขั้นตอน ละระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย สร้างมูลค่า และพลักดันตลาดสิ้นค้าปศุสััตว์ไทยให้ขยายตัว ซึ่งมีความสอดคล้อง กับ แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอำเภอละ 1 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ราย รวม 320 ราย เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุน รายละ 10 ตัว อหารเป็ด เวชภัณฑ์บำรุง และป้องกันโรค ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือสร้างความมั่งคงทางอาหารให้แก่ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร มีสินค้าที่ตรงความต้องการ สะอาด ปลอดภัย

 

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ