ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

              
          

            เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการตามมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ การฝึกอบรมในวันนี้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ จำนวน 481 ราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และเครื่องสับย่อยหญ้า

                        ทั้งนี้ จังหวัดชัยภูมิ  ได้เน้นนโยบายการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือแบบคงรายเดิม เพิ่มรายใหม่  ใช้เทคโนโลยี  ทั้งการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์สายพันธุ์ใหม่  ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีโปรตีน ประมาณ 12 %  ทำให้สัตว์ผสมติดดีขึ้น  ลูกสัตว์โตเร็ว  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพดีรสชาติอร่อย  เปอร์เซ็นต์ซากสูง  การพัฒนาสุขภาพสัตว์  ทั้งการถ่ายพยาธิ  การให้แร่ธาตุอาหารเสริม  การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันผลิตร่วมกันซื้อขายสัตว์  ปัจจัยการผลิตอื่น ๆ  การประยุกต์ใช้อาหารสัตว์ที่เกษตรกรปลูกขาย  เช่น  มันสำปะหลัง อ้อย ต้นข้าวโพด  เพื่อเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตพืช  การสนับสนุนให้นำสัตว์เข้าฆ่าในโรงฆ่าที่มีใบอนุญาต  จากกรมปศุสัตว์  เพื่อสร้างความมั่นใจ  ให้กับผู้บริโภค
                   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี  สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกร ได้  เนื่องจากมีมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต   ขณะนี้ โค กระบือ เป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด  ทั้งในและต่างประเทศ  ดังนั้น 
ถ้าเกษตรกรสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้  เพื่อทำให้โคกระบือได้ลูกมากขึ้น  อัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น  จะย่นระยะเวลาการเลี้ยง  ทำให้ได้เนื้อโค-กระบือมากขึ้น  ได้ปุ๋ยคอกบำรุงดิน  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  คาดว่ายุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิในการส่งเสริมแบบคงรายเดิม  เพิ่มรายใหม่  ใช้เทคโนโลยี  จะทำให้อาชีพการเลี้ยงโคกระบือจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวชัยภูมิเพิ่มขึ้น 
อีกไม่ต่ำกว่าปีละ  300  ล้านบาท

                 การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านได้แก่ นายอำนาจ ภิญโญศรี ปศุสัตว์อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความรู้สถานณการณ์และตลาดโคเนื้อของประเทศไทยและระดับโลก นายประสิทธิ์ ศรีส่อง จากศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดอำนาจเจริญให้ความรู้ด้านการถนอมอาการสัตว์ และการปศุสัตว์อินทรีย์ และ  นางลักษณา ทองอนันต์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ให้ความรู้ด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ และการผสมอาหารข้นสำหรับสัตว์ TMR

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ