ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว
              
          

            สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ  จำนวน  300  ราย  ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว  ในระหว่างวันที่  11-18  พฤศจิกายน  2558  ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดชัยภูมิ

            การฝึกอบรมในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.  รังสรรค์  พาลพ่าย  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ เพื่อให้ความรู้และนำเสนอทางเลือกการเลี้ยงโคขุนคุณภาพสายพันธุ์  “วากิว”  เนื่องจากว่าปัจจุบันประเทศไทยต้องนำเข้าเนื้อโคคุณภาพจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า  3,000  ตันบาท/ปี  ดังนั้นเพื่อสร้างทางเลือกในอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดอบรมกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรเป็นอย่างดี

 

ภาพกิจกรรม อำเภอแก้งคร้อ


ภาพกิจกรรม อำเภอคอนสวรรค์

   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ