ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ปี 2558

              
               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ปี 2558 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกับและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ อำเภอหองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
 
             ในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) โดยในปี 2558 นี้ นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2558  ซึ่งกิจกรรมที่ให้บริการประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ การผ่าตัดทำหมันและฉีดยาคุมกำเนิด การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ