ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิจัดประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 3 จังหวัด

              
      
       

          นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและสภาเกษตรจังหวัดชัยภูมิ         จัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายการเลี้ยงโคเนื้อ  3  จังหวัด  (ขัยภูมิ  ขอนแก่น  เพชรบูรณ์)  ในวันที่  19  สิงหาคม  2558  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา  ประกอบด้วย  บุคลากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  สภาเกษตรกรจังหวัด  และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ – กระบือ  จากทั้ง  3  จังหวัด  รวมทั้งสิ้น     65  คน  โดยมอบให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  (นางนภา  ศกุนตนาค)  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา
           การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นแนวความคิดเมื่อครั้งที่จังหวัดชัยภูมิได้จัดมหกรรมโค – กระบือ  เมื่อวันที่  22 – 23  พฤษภาคม  2558  ต้องการที่จะให้ทั้ง  3  จังหวัด  ร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมโคกระบือไทยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆ  รวมทั้งเรื่องตลาดให้กว้างขึ้นด้วย  โดยได้รับความร่วมมือจากท่าน  ดร.สมศักดิ์  คุณเงิน  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น  รับเป็นประธานคณะทำงานการขับเคลื่อนของ  3  จังหวัด  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นเลขาคณะทำงานฯ  เพื่อให้  3  จังหวัดเป็นแหล่งผลิตและตลาดรายใหญ่ของประเทศต่อไป

ภาพกิจกรรม
   

   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ