ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กระจายท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 จากแปลงสาธิต

              
         
         

               เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2558 นายธนพล  จันทรนิมิ ปลัดจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 จากแปลงกระจายท่อนพันธุ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการผลิตโค-กระบือ จังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณเกาะกลางหนองสามหมื่น ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ

                  ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ต้องการให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงโค-กระบือของภาคอีสาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์  รวมถึงการแก้ไขปัญหาจำนวนโค-กระบือ  และผู้เลี้ยงที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือให้มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอ  โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน  คือ  “คงรายเดิม  เพิ่มรายใหม่  ใช้เทคโนโลยี” สืบเนื่องจากการสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโค-กระบือ มีแนวโน้มลดลงอย่างเนื่องจากในช่วงปี 2549-2552 โค-กระบือมีราคาตกต่ำทำให้เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพทางการเกษตรอื่น  มีผลให้เกษตรกรใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในการทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง ทำนาเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการฆ่าหญ้า ฆ่าแมลงมากขึ้นมีผลให้เกิดอันตรายต่อโค-กระบือ  ทำให้เจ็บป่วยเรื้อรัง  เลี้ยงยาก  ผสมไม่ติดและแท้งลูกทำให้เกษตรกรขายโค-กระบือทิ้งส่งผลให้จำนวนโค-กระบือในจังหวัดชัยภูมิลดลงจำนวนมาก ส่งผลให้โค-กระบือมีราคาสูงขึ้น แต่สภาพการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันเกษตรกรยังไม่มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยง  มีการปล่อยเลี้ยงตามทุ่งหญ้าธรรมชาติที่มีพื้นที่ลดลงอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการปรับระบบการเลี้ยงให้เกษตรกรมีการปลูกหญ้าเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแก้ไขปัญหาโค-กระบือได้รับสารเคมีจากสารจำจัดศัตรูพืช
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จึงได้ส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกร  ทุกตำบล ทุกอำเภอ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิต และแหล่งกระจายท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1  ซึ่งเป็นหญ้าที่มีการเจริญเติบโตเร็ว  ผลผลิตต่อไร่สูง 40-60 ตัน/ไร่/ปี  อายุการให้ผลผลิตประมาณ 8 ปีสำหรับการมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ในวันนี้มีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือจากทุกอำเภอเดินทางมารับมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ประมาณ  40  ตัน ทั้งนี้หากเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการคอกสัตว์ ปรับปรุงด้านพืชอาหารสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โดยใช้การผสมเทียม หรือการผสมพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์ที่มีลักษณะดี จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีก 50-10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งการให้ลูกถี่ขึ้น สัตว์เจริญเติบโตเร็วขึ้น

ภาพกิจกรรม

   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ