ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรตัวอย่าง

              
         
              เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2558 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นายวิเชียร  จันทรโณทัย มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรตัวอย่าง  ณ  ห้องประชุมพญาแล  ชั้น  5  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

            ตามที่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ได้กำหนดนโยบายให้จังหวัดชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางการเลี้ยงโค-กระบือของภาคอีสาน  โดยเริ่มจากการจัดมหกรรมโค-กระบือชัยภูมิ “เพื่อคืนความสุขให้เกษตรกรที่ยั่งยืน”  เมือวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2558 ไปแล้วนั้น

                  
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้นโยบายสัมฤทธิ์ผล  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จึงได้คัดสรรเกษตรกรตัวอย่างด้านการเลี้ยงโค-กระบือ      การนำเสนอเทคโนโลยีและรูปแบบการเลี้ยงลดต้นทุน  การเลี้ยงแบบประณีต  แปลงสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกร  และเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอื่น

                  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จึงขอมอบใบประกาศเกียรติคุณ  แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างด้านการเลี้ยงโค-กระบือ  ดังรายชื่อต่อไปนี้
       ฟาร์มตัวอย่างด้านการเลี้ยงโคเนื้อ  ได้แก่
              1. นายสุวิทย์  รักษ์ชัยภูมิ  เกษตรกรหมู่ 9  ตำบลกะฮาด     อำเภอเนินสง่า  มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการพื้นที่การเลี้ยงที่จำกัด  และการปรับปรุงพันธุ์
            2. นายสันชัย  ภู่บัว เกษตรกรหมู่ 9 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า  มีความโดดเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อสายพันธุ์บราห์มัน  และการเตรียมสัตว์เข้าประกวด
              3. นายสวาท  ภู่บัว  เกษตรกรหมู่ 9 ตำบลบ้านค่าย         อำเภอเมืองชัยภูมิ  มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์และการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อพันธุ์บราห์มัน
              4. นายบุญชุม  ทวีบุญ  เกษตรกรหมู่ 12  ตำบลโคกมั่งงอย  อำเภอคอนสวรรค์  มีความโดเด่นด้านการปรับปรุงสายพันธุ์เมืองหนาว    (พันธุ์ชาโลเล่ส์)
              5. นายทรงศิริ  นราพงษ์  เกษตรกรหมู่ 10  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอคอนสวรรค์  มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการแปลงหญ้าและการอนุรักษ์โคพันธุ์พื้นเมือง

                     สุดท้ายนี้ นอกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรตัวอย่าง  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขอกราบเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกล่าวโอวาทแก่เกษตรกรตัวอย่างต่อไป
ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ